ValueCorp
Etablering av ValueCorp AS

 

ValueCorp skal være et investeringsselskap eid og styrt av aksjonærene, mens driften er forvaltet av Kjærevik Holding AS. Valuekorp skal i praksis drives som et fond med lave kostnader for aksjonærene. Selskapet ValueCorp blir en videreføring av porteføljen til Kjærevik Holding AS.

 

 

Strategi

Aktiviteten i selskapet skal være investering i aksjer og obligasjoner basert på verdiprinsippet brukt av Warren Buffett, Benjamin Graham og Peter Lynch. Kort fortalt dreier dette seg om å finne den langsiktige substansverdien til et selskap i vekst. Dersom dagens aksjekurs er langt lavere enn denne verdien er det mindre risiko å kjøpe aksjen, også kalt stor sikkerhetsmargin. På lang sikt vil denne forskjellen utlignes. Dersom aksjekursen blir lik eller høyere enn substansverdien, vil det lønne seg å selge aksjer, ettersom det ikke lenger finnes sikkerhetsmargin.

Denne metoden har utkonkurrert enhver form for investeringsstrategi på lang sikt. Det essensielle er å se på aksjer som eierskap i virksomheter, ikke som lodd i et lotteri. Investering skal ta utgangspunkt i bedriftens resultater og framtidsutsikter. ValueCorp tar avstand fra spekulative investeringer, timing av markedet, teknisk analyse og handling basert på rykter.

 

 

Tidsperspektiv

Aksjonærene bør være villig til å holde investeringen i minst 3-5 år, ettersom dette er et minimum for å eliminere kortsiktige svingninger. På kort sikt kan aksjemarkedet være irrasjonelt og bevegelsene store, selv om bedriftens reelle inntjening er stabil. Men dersom en solid og voksende virksomhet ligger i bunn av enhver investeringen vil markedet på lang sikt belønne aksjonærene i rikt monn.

 

 

 

Enkle vilkår.

  1. 90% av all avkastning i selskapet tilfaller aksjonærene. 10% av avkastningen tilfaller Kjærevik Holding AS. Se eksempel nedenfor.

 

 

 

 

Utvikling 1 år tilbake

 

Porteføljeavkastning til

ValueCorp var fra 15 mai 2019

17,58% der referanse-

indeksen OSEBX falt 14,92%

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:

 

Utbytte for aksjonær med 1 000 000kr investert.

 17,58 x 0,9 =15,82%    >> 158 220kr

 

 

Kostnader

Selskapet skal driftes på det minimum av kostnader som er mulig. Kostnader være seg bokføringsassistanse, gebyr til statlige organ etc. Ingen kostnader til forvaltning utenom 10% av avkastningen.

 

Skatt

Avkastningen i selskapet utløser ingen skatteplikt for aksjonærene så lenge de ikke realiserer. Skattebyrden utløses først når aksjonæren selger sine aksjer.

 

Detaljer rundt avtalen med Kjærevik Holding AS

Honoraret blir utregnet årlig på bakgrunn av verdien av aksjene i ValueCorp AS den 31.12. Honoraret skal enten betales ut i kontanter, eller kan også tildeles gjennom nye aksjer i selskapet til rabattert kurs, tilsvarende honorarets størrelse.

 

 

Dette var kort men dekkende informasjon om oppstarten av ValueCorp AS.  J

Verdiinvestering i aksjer er det skrevet hundrevis av bøker og og eg diskuterer gjerne disse filosofiene dagen lang.